Kleurrijk Maatwerk

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Ouders kunnen op school meepraten en meebeslissen

Dit is geregeld in de wet op de medezeggenschap. De MR bevordert de openheid en het overleg in de school. De raad bestaat uit leden die uit en door het personeel zijn gekozen en leden die zijn gekozen overeenkomstig het reglement. Het aantal personeelsleden en ouderleden is gelijk.

In het reglement van de MR zijn de wettelijke bevoegdheden en procedures vastgelegd o.a. de zittingsduur van de leden, verkiezingen, instemmings- en adviesbevoegdheden, geschillenregeling en regels m.b.t. de besluitvorming.

Naast algemene taken en bevoegdheden van de MR zijn er ook specifieke taken en bevoegdheden zoals:

- instemmingsbevoegdheid m.b.t. het schoolbeleid, zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch
- adviesbevoegdheid m.b.t. het schoolbeleid, personeelsbeleid en leerlingenbeleid

Op school is het reglement beschikbaar op beide locaties (Princenhof: administratie, Raadhuislaan: AB-ruimte).

De notulen van de MR zijn openbaar en zijn ter inzage in de MR-map op beide locaties.

In de MR hebben de volgende leden zitting:

 

Naam Functie
Sytze Dijkstra Voorzitter/teamlid
Marijtje Noordeloos Secretaris/teamlid
Elly ten Hove Teamlid
Joan Sneeboer-Vriend Teamlid
Angelique Groot Oudervertegenwoordiger
Geertje Lamboo Oudervertegenwoordiger
Triona Killian Oudervertegenwoordiger
Angelique Kok Oudervertegenwoordiger

 

De MR is telefonisch bereikbaar via de school. 0228-523982, waarbij u kunt vragen naar een van de teamleden/MR-leden. En per mail: medezeggenschapsraad@sbopalet.nl.

Download hier de verslagen van de MZR vergaderingen:

MZR 16 november 2020

MZR 2 maart 2020

MZR 23 september 2019