Kleurrijk Maatwerk

Speciale Ondersteuning

Naast onze basisondersteuning wordt, waar nodig, extra speciale ondersteuning geboden.

Verzoeken van leerkrachten (en ouders) worden besproken tijdens de groepsbesprekingen en/of in het ondersteuningsteam. Uitgangspunt wordt het toekennen van deze extra ondersteuning is steeds: deze leerling heeft meer nodig dan standaard geboden wordt en dit is te zien in zijn/haar didactisch en/of sociaal-emotioneel functioneren.

Kortom: het gaat niet goed genoeg met dit kind.
Het ontwikkelingsperspectief speelt hierbij een grote rol.

Voorbeelden van deze extra ondersteuning zijn:
- remedial teaching voor lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen
- extra sociale vaardigheidstraining in kleine groepjes
- individuele speltherapie
- individuele logopedie
- motorische remedial teaching
- extra coachingsgesprekken (leerlingen bovenbouw)
- speelafspraken en begeleiding in de pauzes

Wanneer sprake is van langdurig zeer intensieve ondersteuning, zal de school met de ouders in gesprek gaan over het aanvragen van middelen voor extra ondersteuning. Hiermee kan ’t Palet de intensieve begeleiding voortzetten. Een voorbeeld hiervan is het onderwijszorgarrangement. Wanneer er nog meer nodig is kan de leerling, uiteraard door ouders, worden aangemeld bij een school voor speciaal onderwijs (ZMLK, mythylonderwijs, ZMOK e.d.) wanneer dit in het belang van de leerling is of in het belang van de medeleerlingen.

Zie ook ons ondersteuningsplan 2019 (download)